Projects

RAWMINA

Sistema pilot innovador integrat per a la recuperació de matèries primeres crítiques a partir de residus de mines en un context d’economia circular

RAWMINA
El CT BETA serà el líder i el principal responsable de l’avaluació de la sostenibilitat de les diferents tecnologies innovadores
  • ID del conveni de subvenció: 958252

  • Pressupost total del projecte: 10.857.402,68€

  • Data d'inici: 01/05/2021

    Data de finalització: 31/10/2024

  • Web del projecte: rawmina.eu/

Resum del projecte:

Actualment, la Unió Europea depèn de la resta del món per a l’obtenció de moltes matèries primeres, com és el cas del cobalt, l’antimoni, el germani i el tungstè, materials que són crucials per a la base industrial de la UE. Tot i que moltes d’aquestes matèries primeres tenen un alt potencial de reciclatge, les taxes d’entrada per reciclatge solen ser molt baixes a causa de la manca de tecnologies eficients i rendibles. Per fer front a aquesta necessitat, el projecte H2020 RAWMINA té la intenció d’incorporar esquemes d’economia circular al sector miner, i treballarà per demostrar l’efectivitat a escala real de diverses tecnologies innovadores que permetin la recuperació de matèries primeres a partir de residus miners (tungstè, cobalt, antimoni i germani). El projecte ha de permetre, finalment, integrar aquestes tecnologies en una planta pilot de referència que operi sota condicions reals.
El projecte RAWMINA està coordinat per LEITAT Technological Center, i compta amb un pressupost de més de 9 milions d’euros i un consorci format per 19 socis d’Espanya, França, Alemanya, La República Txeca, Regne Unit, Finlàndia, Itàlia, Grècia, Irlanda i Xile.

h2020-logo

El nostre rol en el projecte:

En el marc del projecte RAWMINA, el CT BETA serà el líder i principal responsable de les tasques d’Avaluació de la Sostenibilitat de les tecnologies innovadores desenvolupades en el marc del projecte i de la planta pilot que les integrarà. Aquestes tasques es portaran a terme des de les àrees de Comptabilitat i Optimització de la Sostenibilitat i de la d’Ecologia Aplicada i Canvi Global del CT BETA. D’una banda, es faran servir les metodologies LCA i LCC (Anàlisi del Cicle de Vida i de Costos de Cicle de Vida) per quantificar l’impacte ambiental i la viabilitat econòmica de les tecnologies desenvolupades. Complementàriament, els potencials beneficis i impactes socials també seran quantificats a partir d’avaluacions S-LCA. Finalment, el CT BETA també liderarà l’estudi de l’impacte ecològic dels efluents líquids residuals generats en diverses fases del procés sobre els ecosistemes d’aigua dolça, utilitzant el biofilm com a bioindicador.