Projects

LIFE DEMINE

Reducció de l'impacte de les mines abandonades

Demine-lab-work
Experiments en mesocosms a les instal·lacions del CT BETA
  • ID del conveni de subvenció: Life 16 ENV/ES/000218

  • Pressupost total del projecte: 2.184.632 €

  • Data d'inici: 01/01/2020

    Data de finalització: 30/12/2023

  • Web del projecte: mon.uvic.cat/life-demine/

Resum del projecte:

Les activitats mineres poden provocar greus impactes en els ecosistemes aquàtics a través de l’abocament d’efluents contaminants, que poden contenir altes concentracions de sals o metalls pesants, depenen del tipus de mineria. Aquesta problemàtica ambiental és especialment preocupant en el cas de les mines abandonades, ja que no hi ha cap empresa que es faci responsable de tractar els efluents miners contaminants, el que genera una font de contaminació constant i incontrolada als ecosistemes aquàtics.

El projecte LIFE DEMINE té com a objectiu principal demostrar i difondre que és tècnica i econòmicament vïable disminuïr l’impacte ambiental global causat per les mines abandonades als ecosistemes aquàtics. Per assolir aquest objectiu, es desenvoluparà un procés de tractament dels efluents innovador i versàtil, que combinarà tecnologies ja existents i àmpliament conegudes, com són els processos de membrana (nanofiltració) i la electrocoagulació, no aplicades conjuntament abans. Com a resultat de l’aplicació d’aquest tractament, el projecte LIFE DEMINE espera obtenir un efluent final no contaminant que es pugui abocar als ecosistemes aquàtics receptors amb el mínim impacte ambiental, d’acord amb la Directiva Marc Europea de l’Aigua 2000/60/CE).

El projecte LIFE DEMINE està coordinat pel Centre Tecnològic BETA i compta amb un total de 5 socis: Dresden Groundwater Research Center (Alemanya), ELENTEC Ltd. (Regne Unit), Swansea University (Regne Unit) i Gobierno del Principado de Asturias (Espanya).

life-programme

En nostre rol en el projecte LIFE DEMINE:

El Centre Tecnològic BETA és el coordinador del projecte LIFE DEMINE. A més a més, és el soci responsable de testar l’eficiència de la nova tecnologia en reduïr els impactes ecològics causats pels efluents miners als rius receptors. Per assolir aquest objectiu, el Centre Tecnològic BETA realitzarà diferents experiments ecotoxicologics a escala de laboratori i també diverses campanyes de mostreig al camp per avaluar la resposta de les comunitats aquàtiques que conformen el biofilm i també macroinvertebrats, com a indicadors ecològics, a l’aigua que conté efluents miners no tractats i tractats per la nova tecnologia.

Al mateix temps, la sostenibilitat de la tecnologia desenvolupada en el marc del projecte LIFE DEMINE serà avaluada per part del Centre Tecnològic BETA mitjançant l’Avaluació del Cicle de Vida (LCA). La LCA es realitzarà mitjançant la metodologia i els criteris establerts per les normes ISO 14040 i 14044. A més, per tal d’assegurar la viabilitat econòmica d’implementar la tecnologia a escala real, també es realitzarà l’Anàlisi de Costs del Cicle de Vida (LCC) i Anàlisi de Cost-Benefici.