Projects

Demostració de la viabilitat i eficiència de l’osmosi inversa vibrant pel tractament de purins

Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla de desenvolupament rural 2014-2020

vsep-pig-slurry
La tecnologia de membrana d’osmosi inversa podria ser una alternativa eficient per tractar la fracció líquida de purins
  • Pressupost total del projecte: 29.983,75 €

  • Data d'inici: 16/10/2018

    Data de finalització: 30/09/2020

Resum del projecte:

En tota la cadena de valor del sector ramader es generen una amplia gama de residus líquids difícils de gestionar tant (i) per la seva composició (elevada càrrega orgànica, concentració de sals i nutrients, etc.) com (ii) per el seu volum (grans volums a baixes concentracions). Entre els efluents més importants en destaquen les dejeccions ramaderes (purins) generades a les granges les quals es caracteritzen per el seu elevat contingut en aigua (85-95%) i de nutrients (principalment fòsfor i nitrogen). Tot i que la seva aplicació al sòl els converteix en bons fertilitzants, ens trobem davant un escenari on les dejeccions ramaderes han augmentat significativament mentre que la superfície d’aplicació d’aquestes ha disminuït, donant lloc a un desequilibri entre generació i aplicació i generant problemàtiques associades a les contaminacions de les aigües subterrànies per nitrats. A més, l’elevat contingut d’aigua de les dejeccions ramaderes dificulta el seu transport donat els alts costos associats. Això demostra la gran necessitat de cercar tecnologies eficients capaces de fer viable econòmicament el tractament de purins i la possibilitat d’exportar els excedents generats cap a àrees deficitàries de nutrients o amb risc de desertització. Els processos de membranes convencionals emprats per al tractament de purins es troben limitats sobretot per problemes d’embrutiment donat l’alt contingut de matèria en suspensió present en els efluents a tractar. Aquest embrutiment provoca la pèrdua d’eficiència del sistema així com el requeriment de neteges més freqüents. La nova tecnologia basada en osmosi inversa vibrant (VSEP) es caracteritza per ser un sistema de membranes d’osmosi inversa altament resistent a l’embrutiment, gràcies a un procés vibratori únic al mercat que fa que la tecnologia no necessiti pre-tractament físic ni químic previ a l’etapa de membranes, oferint una separació eficient i precisa en un sol pas de tractament. Donats aquests antecedents, es proposa en aquest projecte demostrar la viabilitat i l’eficiència de l’osmosi inversa vibrant per al tractament de purins

El nostre rol en el projecte:

El Centre Tecnològic BETA ha demostrat la viabilitat de la tecnologia de membranes d’osmosi inversa vibrant pel tractament de la fracció líquida de purins així com de digestat per reduir els costos de gestió. Per això, ha dut a terme l’operació de la planta pilot aixì com la monitorització de paràmetres i anàlisi de mostres. A més, el CT BETA ha validat l’ús dels productes finals obtinguts per la tecnologia VSEP mitjançant estudis agronomics.

 

Logo_agricultura_h3

FEDER

Activitat finançada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.