Projects

CAPWATT

Crioconcentració d'efluents residuals de la indústria oleícola

olive oil sector
La indústria oleícola genera efluents residuals que poden arribar a ser difícils de tractar de manera sostenible i econòmicament viable

La indústria oleícola genera efluents residuals que per les seves característiques fisicoquímiques poden arribar a ser difícils de tractar de manera sostenible i econòmicament viable. Aquests residus estan constituïts principalment per greixos, sucres, substàncies nitrogenades, àcids orgànics i polifenols, entre d’altres. El seu tractament pot suposar una gran problemàtica degut al seu alt contingut en aigua, fet que porta associat un alt cost de transport per gestionar-lo externament. Però també és destacable el seu alt contingut en sòlids i compostos fenòlics de difícil oxidació, que encareix el seu tractament físic- químic i biològic.

Per aquestes raons, és de gran interès reduir el volum d’aquests efluents a través d’una tecnologia que permeti separar i recuperar part de l’aigua continguda en aquest, minimitzant els costos d’operació (sota consum energètic i de manteniment) i evitant la generació d’efluents residuals secundaris. Així, s’esperaria que l’aplicació de crioconcentració permetés tractar d’una manera viable aquests efluents residuals.

El procés de crioconcentració permet concentrar efluents líquids congelant i obtenint una fracció d’aigua congelada el més neta possible i una fracció líquida concentrada que contindria principalment matèria orgànica i sals inorgàniques.

L´objectiu principal d´aquesta col·laboració entre Capwatt i el Centre Tecnològic BETA és avaluar l´eficiència del procés de crioconcentració d´un efluent residual de la indústria oleícola, a escala laboratori i a escala pilot.