Notícies

El CT BETA obté la seva primera verificació de tecnologia ambiental ETV

La tecnologia que ha assolit aquesta verificació fa referència al compostatge dinàmic avançat i bioassecatge

Després d’un llarg període d’avaluació, el Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha obtingut la primera Verificació de Tecnologies Ambientals (ETV), una acreditació de la Comissió Europea que constata el rendiment de tecnologies ambientals innovadores. La tecnologia desenvolupada al CT BETA que ha assolit aquesta verificació fa referència al compostatge dinàmic avançat i bioassecatge, que s’ha optimitzat i demostrat també gràcies a la planta pilot que el projecte Smart-Plant va permetre instal·lar a la Depuradora de Manresa. Aquest projecte, finançat pel programa H2020, és un dels primers projectes europeus que van tenir la participació del CT BETA.

El conjunt de processos proposats combinen en una mateixa unitat dues tecnologies diferenciades, amb l’objectiu de maximitzar la recuperació de recursos a partir dels fangs produïts durant el procés de depuració d’aigües. La principal innovació tecnològica de la planta pilot desenvolupada en el projecte Smart-Plant es basa en els sistemes avançats de control de l’aeració desenvolupats per a cada tecnologia.

Com aprofitar els fangs de depuradora?

La gestió dels fangs de depuradora és complexa, perquè es tracta d’un residu que es genera en grans volums i que pot afectar el medi ambient si no es gestiona adequadament. Només a Catalunya, les depuradores generen al voltant de 500.000 tones de fangs i la valorització en agricultura n’és la principal via d’aprofitament. El problema, però, és que aquests fangs tenen un volum i un pes considerables, la qual cosa els fa difícils de transportar, i a més a més requereixen una gestió costosa i tecnològicament avançada per tal de complir les normatives ambientals.

En conjunt, el procés de compostatge dinàmic avançat i bioassecatge permet obtenir dos grans tipus de bioproductes a partir dels diversos fangs que es poden generar en una depuradora: fertilitzants de base biològica i biocombustibles. Per una banda, el compostatge avançat fa possible mineralitzar la matèria orgànica i produir un adob orgànic biològicament estable a partir de fangs rics en fòsfor, amb potencial per substituir altres fertilitzants convencionals. Per altra banda, en el bioassecatge, els fangs cel·lulòsics s’assequen per acció de la calor biològica, produint un combustible de biomassa amb un potencial calorífic equivalent al d’altres fonts no convencionals (palla, residus de poda, etc.).

Aquesta és una de les tretze solucions tecnològiques que el projecte Smart-Plant ha provat durant quatre anys en estacions de depuració d’aigües d’arreu d’Europa, amb l’objectiu d’optimitzar la seva aplicació sota condicions reals de funcionament. Aquestes tecnologies han d’ajudar a fer un pas endavant en les estratègies de tractament d’aigües residuals existents, per tal de reduir la seva petjada de carboni i recuperar materials d’alt valor afegit que d’altra manera es perdrien.

Les verificacions ETV

Actualment a la Unió Europea hi ha 47 tecnologies verificades pel segell ETV i 123 processos de verificació iniciats. ETV és un programa voluntari europeu per a la verificació de tecnologies ambientals per part de tercers, que ofereix als fabricants i desenvolupadors de tecnologies innovadores l’oportunitat de rebre una verificació del rendiment declarat de la tecnologia proposada. Aquesta certificació europea ajuda a augmentar la credibilitat de les tecnologies ambientals al mercat i a garantir que tinguin un reconeixement més gran, tant en l’àmbit nacional com internacional.