Vols formar part de l’equip BETA?

Tècnic/a Superior gestor/a de projectes competitius nacionals

Referència:

23FUBPASTSTCI9694

Tipus plaça:

Plaça nova

Àrea:

OTRI

Final convocatòria:

29/02/2024

Descripció del lloc de treball

Descripció:
El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de més de 90 professionals, i busca incorporar una persona dinàmica amb ganes de formar part d’aquest projecte. Es busca un/a gestor/a de projectes nacionals competitius que entri a formar part de l’equip de gestió de projectes del centre.
El/la candidat/a seleccionat/da s’encarregarà de la preparació i tramitació de sol·licitud d’ajuts, i de la gestió a nivell administratiu, financer i legal de projectes nacionals competitius finançats. En realitzarà el seguiment econòmic-financer dels projectes en execució fins a dur-ne a terme la justificació final i el tancament econòmic del mateix, donant suport a l’investigador per assegurar la correcte implementació dels projectes en els terminis i formats requerits per cada organisme finançador.
Funcions i tasques:
– Difusió d’oportunitats de finançament d’organismes públics, privats, nacionals i regionals.
– Suport als investigadors en la preparació de les propostes d’ajuts: compliment dels criteris d’elegibilitat, elaboració de pressupostos, formularis, etc.
– Gestió dels tràmits d’acceptació i negociació dels ajuts.
– Interlocució davant de les entitats finançadores.
– Control i seguiment de projectes competitius coordinats. Comunicació amb l’agència de finançament, comunicació amb els socis, preparació de l’acord de consorci, preparació i procediment de pagament dels socis, gestió d’addendes del consorci, etc.
– Planificació i seguiment de l’execució de la despesa i gestió de canvis de projectes nacionals competitius (gestió dels pressupostos dels ajuts de R+D, acompanyament tècnic en la planificació de projectes, gestió d’altes i baixes en l’equip d’investigació, anàlisi de viabilitat i redefinició del pressupost si s’escau, suport en la preparació annexes, ajustos i resposta a requeriments, suport en la preparació d’informes financers i auditories).
– Sol·licitud i seguiment de contractacions laborals i/o mercantils.
– Control horari i de dedicacions del personal del centre (timesheets).
– Calendarització i seguiment del lliurament de les justificacions científico-tècniques, econòmiques i així com d’auditories.
– Garantir el compliment de les polítiques institucionals i la normativa i polítiques dels finançadors.
– Registre i actualització continuada dels projectes en les eines de gestió de projectes interns i externs.

Requisits

Decret d’homologació dels títols del personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis

Segons el Reial Decret 889/2022, cal que les persones que presentin la seva candidatura a convocatòries de personal docent i investigador (PDI) o personal d’administració i serveis (PAS) tinguin l’homologació dels títols expedits a l’estranger, ja què és aquesta homologació, la que habilita per a l’exercici d’una professió regulada a Espanya. El col·lectiu del personal investigador (PI sense docència) queda exempt d’aquesta obligació.

– Títol cicle formatiu Nivell: Cicle Formatiu de Grau Superior en ciències ambientals, químiques, ciències polítiques, econòmiques o similars.
– Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo.
– Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo.
– Domini avançat del Paquet Office (Word, Excel, Acces, Power Point).
– Coneixement dels programes de finançament d’R+D+I estatals i catalans.
– Experiència en l’àmbit universitari o de centres de recerca.
– Habilitat comunicativa, organitzativa, flexible amb autonomia de treball i de gestió del temps.
– Planificació i visió global, comunicació i esperit d’equip, orientació a usuari, solució de problemes i orientació a la millora continua.
– Capacitat per treballar sota pressió i subjecte a terminis.

Es valorarà

– Titulació universitària en l’àmbit: ciències ambientals, químiques, ciències polítiques, econòmiques o similars.
– Títol de doctorat.
– Experiència prèvia en gestió de projectes de recerca competitius.
– Experiència en coordinació de consorcis pel desenvolupament de projectes europeus amb finançament estatal o nacionals.
– Experiència en l’aplicatiu CoFFEE i MINERVA.
– Formació complementària en gestió de la recerca i la transferència de coneixement.
– Experiència en l’àmbit universitari.
– Experiència en gestió de la innovació i de la divulgació científica.

Competències

  • Planificació i organització
  • Treball en equip i cooperació
  • Compromís amb l’organització
  • Empatia
  • Pensament conceptual

S'ofereix

Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Tècnic/a Superior
Tipus contractació indefinida
Jornada a temps complet
Salari brut anual: 30.142,20 €

– Horaris de treball flexibles – Possibilitat de combinar el treball presencial amb el teletreball