Vols formar part de l’equip BETA?

Tècnic/a superior gestor/a de projectes competitius europeus

Referència:

23FUBPASTSTCI9695

Tipus plaça:

Plaça nova

Àrea:

OTRI

Final convocatòria:

29/02/2024

Descripció del lloc de treball

Descripció:
El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de 100 investigadors, i busca incorporar una persona dinàmica amb ganes de formar part d’aquest projecte. Es busca un/a gestor/a de projectes competitius europeus que entri a formar part de l’equip de gestió del centre.
El/la candidat/a seleccionat s’encarregarà de la gestió, control i seguiment econòmic-financer de projectes competitius europeus en execució fins a dur-ne a terme la justificació final i el tancament econòmic del mateix, donant suport a l’investigador per assegurar la correcte implementació dels projectes en els terminis i formats requerits per cada organisme finançador.
Entre els projectes a gestionar hi haurà projectes coordinats, on el candidat/a actuarà com a Financial Manager, actuant d’enllaç entre els diferents membres del consorci i l’agència de finançament pel que fa a tasques administratives, legals i financeres.
També podrà donar suport a l’investigador i al Business Developer del centre en la preparació de propostes de finançament i en el seu enviament i acceptació.
Funcions i tasques:
– Control i seguiment de projectes competitius coordinats (principalment Programa H2020 i Horizon Europe). Comunicació amb l’agència de finançament, comunicació amb els socis, preparació del Grant Agreement i Consortium Agreement, preparació i procediment de pagament dels socis, gestió dels amendments del consorci, etc.
– Planificació i seguiment de l’execució de la despesa i gestió de canvis de projectes competitius (gestió dels pressupostos dels ajuts de R+D, acompanyament tècnic en la planificació de projectes, anàlisi de viabilitat i redefinició del pressupost si s’escau, suport en la preparació d’esmenes, ajustaments i resposta a requeriments, suport en la preparació d’informes financers i auditories internes).
– Sol·licitud i seguiment de contractacions laborals i/o mercantils.
– Control horari i de dedicacions del personal del centre (timesheets).
– Calendarització i seguiment del lliurament de les justificacions científico-tècniques, econòmiques i així com d’auditories.
– Garantir el compliment de les polítiques institucionals i la normativa i polítiques dels finançadors.
– Registre i actualització continuada dels projectes en les eines de gestió de projectes interns i externs.

Requisits

Decret d’homologació dels títols del personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis

Segons el Reial Decret 889/2022, cal que les persones que presentin la seva candidatura a convocatòries de personal docent i investigador (PDI) o personal d’administració i serveis (PAS) tinguin l’homologació dels títols expedits a l’estranger, ja què és aquesta homologació, la que habilita per a l’exercici d’una professió regulada a Espanya. El col·lectiu del personal investigador (PI sense docència) queda exempt d’aquesta obligació.

– Títol cicle formatiu Nivell: Cicle Formatiu de Grau Superior en Ciències Ambientals, Químiques o similars
– Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo.
– Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo.
– Domini avançat del Paquet Office (Word, Excel, Acces, Power Point).
– Coneixement dels programes de finançament d’R+D+I europeus i internacionals, especialment coneixement del Programa H2020 i Horizon Europe.
– Experiència en l’àmbit universitari o de centres de recerca.
– Habilitat organitzativa i de gestió del temps.
– Capacitat per treballar sota pressió i subjecte a terminis.

Es valorarà

– Títol universitari en ciències ambientals, químiques o similars
– Títol de doctorat
– Experiència prèvia en gestió de projectes de recerca competitius
– Experiència en coordinació de consorcis pel desenvolupament de projectes europeus.
– Nivell C1 d’anglès
– Coneixement dels programes de finançament d’R+D+I estatals i catalans.
– Formació complementària en gestió de la recerca i la transferència de coneixement.

Competències

  • Planificació i organització
  • Treball en equip i cooperació
  • Compromís amb l’organització
  • Empatia
  • Pensament conceptual

S'ofereix

Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Tècnic/a Superior
Tipus contractació indefinida
Jornada a temps complet
Salari brut anual: 30.142,20 €

• Horaris de treball flexibles • Possibilitat de combinar el treball presencial amb el teletreball