Notícies

El projecte LIFE DEMINE ofereix noves solucions tecnològiques per mitigar l’impacte de les mines abandonades

El projecte ha demostrat que es pot reduir significativament la toxicitat associada a metalls i a l'excés de salinitat

Europa compta, avui dia, amb 3.460 mines abandonades, de les quals 73 es troben a l’Estat espanyol. Aquestes explotacions mineres en desús generen un impacte ambiental sobre els ecosistemes aquàtics molt poc conegut per la societat i riscos potencials per a la salut. Segons els estudis realitzats sobre aquest àmbit, els efluents procedents de mines abandonades poden contenir altes concentracions de metalls pesants o de sals, que es filtren a través del sòl i van a parar als rius, on provoquen un fort impacte en la biodiversitat i el funcionament d’aquests ecosistemes.

Mitjançant la combinació de tecnologies de tractament d’efluents basades en electrocoagulació i tractament per membranes, el projecte europeu LIFE DEMINE ha demostrat que es pot reduir significativament la toxicitat associada a metalls i l’excés de salinitat i, en conseqüència, els seus impactes sobre els ecosistemes aquàtics. La novetat del projecte DEMINE, liderat pel Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), ha consistit a haver optimitzat la combinació d’aquestes tecnologies ja existents i haver experimentat a escala pilot en mines abandonades reals d’Alemanya i el Regne Unit. L’eficiència de la tecnologia en l’eliminació de metalls i la salinitat ha estat propera al 100%.

Assajos ecotoxicològics han confirmat la millora de la qualitat d’aquests efluents tractats amb la combinació de tecnologies amb relació als efluents no tractats. Els investigadors del CT BETA de la UVic-UCC van estudiar les respostes de diferents organismes aquàtics als efluents miners tractats amb la tecnologia DEMINE en comparació amb els no tractats. Mentre que els efluents de les mines abandonades causaven danys seriosos en la diversitat i la supervivència de comunitats algals o en processos com la fotosíntesi, els organismes exposats als efluents tractats amb les noves tecnologies no mostraven cap resposta significativa.

Una solució que va més enllà de la tecnologia

L’abast del projecte DEMINE, iniciat el juliol del 2017 i finalitzat el juny del 2022, també ha passat per la involucració de la ciutadania i l’administració. El Govern del Principat d’Astúries, com a regió on hi ha una llarga tradició d’activitat minera i on s’han tancat explotacions, ha participat en el projecte analitzant la idoneïtat d’implantació de la nova tecnologia des del punt de vista legislatiu i administratiu en explotacions abandonades de l’Estat espanyol. A més, ha col·laborat en activitats educatives, en què han participat estudiants de secundària de localitats asturianes afectades per mines abandonades. En aquestes activitats es van mostrar als estudiants els impactes dels efluents de les mines abandonades sobre la qualitat de les aigües del seu entorn, i es van fer tallers pràctics, on van aprendre sobre la capacitat de les noves tecnologies desenvolupades al projecte DEMINE per eliminar l’impacte ambiental dels efluents.

El projecte DEMINE no només ha demostrat la viabilitat tècnica, l’eficiència del procés i el benefici ambiental de la implantació de la nova proposta tecnològica per al tractament d’efluents de mines, sinó que també ha desenvolupat una eina que permet als organismes públics, reguladors, gestors i altres agents clau conèixer el rendiment i els beneficis ambientals per aplicar la nova tecnologia desplegada. Aquesta eina consisteix en un simulador en què es tenen en compte aspectes socials, ecològics (com poden ser efectes toxicològics o emissions de gasos amb efecte d’hivernacle) o econòmics per poder calcular i comparar el cost i el benefici d’escenaris en què s’aplica la nova tecnologia desenvolupada al projecte DEMINE amb escenaris en què no s’aplica.

Cinc socis amb una mirada internacional

En el projecte, liderat pel CT BETA, també hi han participat el Govern del Principat d’Astúries, la Universitat de Swansea, el Dresden Groundwater Research Centre i l’empresa ELENTEC. Aquest projecte ha tingut un pressupost total de 2.184.632 euros, i la contribució del programa LIFE de la Unió Europea ha estat d’1.310.477 euros.